GİZLİLİK POLİTİKASI

1. LİSDEP, iş ile ilgili MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme konusu nedeniyle LİSDEP’e açıkladığı ticari sırları, teknik veya fiyata ilişkin sırları ve kamuya mal olmamış diğer bilgiler dâhil ve bunlarla ilgili her türden verileri 3. gerçek veya tüzel şahıslara açıklamamayı veya MÜŞTERİ’nin yazılı onayı olmaksızın kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.


2. LİSDEP, MÜŞTERİ tarafından kendisine verilmiş olan iş hacmi, finansal raporlar, fiyatlandırma rakamları ve diğer bilgiler de dâhil tüm yazılı veya sözlü bilgilerin MÜŞTERİ’nin hükmi şahsiyeti, mal ve hizmetleri hakkında sözleşmenin icrası vasıtasıyla öğrendiği her türlü teknik özellikler, teknik bilgiler, fiyatlandırma gibi ticari verilerin gizli bilgiler olduğunu, MÜŞTERİ’nin ticari sırlarını, kendi çalışanları, kardeş şirketleri, doğrudan ya da dolaylı hissedarı bulunduğu şirketler de dâhil hiçbir gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler ifşa etmemeyi, internet ortamı da dâhil, bilgilere ulaşma imkânı vermemeyi ve bu bilgileri ticari ilişkinin kendisine yüklediği yükümlülüklerin ifası amacı dışında kullanmamayı ve kullandırtmamayı kabul ve taahhüt eder.


3 LİSDEP, Taraflar arasındaki ticari ilişkinin müzakeresi sırasında ve devam ettiği süre içerisinde ve ticari ilişkinin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak gizlilik yükümlülüklerine uyacağını; fıkralarda belirtilen ticari sırların her zaman MÜŞTERİ’ye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. MÜŞTERİ tarafından LİSDEP’e teslim edilen tüm yazılar, belgeler, sözleşmeler, sözleşme ekleri, iletişimde kullanılan evrak ve bunların kopyaları MÜŞTERİ’nin ilk talebi üzerine ve/veya her hâlükârda, taraflar arasındaki ticari ilişkinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye derhal iade edilir. LİSDEP’nin MÜŞTERİ’nin sözleşme süresince paylaşacağı dokümanlar üzerinde hiçbir fikri, sınaî ve ticari hakkı yoktur.

5. MÜŞTERİ, LİSDEP tarafından lisansı verilen işbu sözleşmeye konu yazılımın izinsiz şekilde tüm metin, fikir, ürün ve görsel materyallerinin üçüncü taraflarca kullanılmasının bir patent hakkını, telif hakkını, ticari markayı, ticari sırrı veya diğer fikri ve sınai hakkı ihlali oluşturduğunu kabul ve beyan eder.


6. MÜŞTERİ, yazılım arayüzü, görsel materyaller ve kullanım şemalarıyla ilgili herhangi bir verinin dışarı aktarılması sonucunda ortaya çıkacak fikri, sınaî ve ticari zararları tazmin etmeyi kabul ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


1. MÜŞTERİ ve LİSDEP birbirleri arasında aktarılan çalışanlarına ait kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceklerdir. Taraflar işbu sözleşme dolayısıyla birbirlerine aktardıkları kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK md. 10 uyarınca çalışanlarını bilgilendirmek, KVKK md. 11 uyarınca kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmalarını temin etmek ve KVKK md. 5/f.1 uyarınca gerekli olan durumlarda açık rızalarını almakla yükümlüdürler. Taraflar, kişisel veriler bakımından KVKK’da düzenlenen bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklanacak her türlü zarardan sorumlu olacaklardır.

2. Taraflar işbu sözleşme gereği birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.

3. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde bu durumu en kısa sürede birbirlerine, ilgili çalışanlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceklerdir.


4. MÜŞTERİ ve LİSDEP birbirleri arasında çalışanlarına ait kişisel verileri, KVKK md. 7 uyarınca, yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edeceklerdir. Belirtilen süreler geçince, Taraflar kişisel verileri re’sen veya ilgili çalışanın talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirerek kullanacaktır. LİSDEP ayrıca; sistemlerinde MÜŞTERİ çalışanlarına ait kişisel verilerin asıl ve yedeklerini yok ettiğini gösteren bir raporu MÜŞTERİ’ye ibraz edecektir.


5. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, yalnızca işleme amacı doğrultusunda kullanmakla yükümlü olup, işbu sözleşmeye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır.


6. MÜŞTERİ ve LİSDEP birbirlerine aktardıkları çalışanlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaklardır. LİSDEP, MÜŞTERİ’nin aktardığı kişisel verilerin güvenliğini KVKK md. 12 anlamında sağlayamaması durumunda doğacak zararlardan MÜŞTERİ’ye karşı sorumlu olacaktır.